تجربه ی تحقیقاتی کچالو از طریق تخم تحقیقی

تجربه تحقیقاتی بالای شش ورایتی کچالو که اساس آن از طریق تخم حقیقی کچال (TPS) بوده در سال 1396 در فارم تحقیقات بادام باغ توسط دیپارتمنت تحقیقات سبزیجات انستیتوت تحقیقات زراعتی تطبیق گردیده  بود، پس از تکمیل موفقانه سال سوم به تاریخ 29/7/1398 رفع حاصل گردید. این تجربه نیز به شکل مشاهداتی در قطعات نسبتا بزرگتر بذر گردیده بود و هم چنان در کنار آن یک تجربه دیگر زراعت عضوی نیزدر سال جاری مورد .اجرا قرار گرفته بود که پروسه رفع حاصل آن تکمیل گردیده و بالای تنظیم دیتا های آن کار جریان دارد.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *