Adaptable Research Director

طوریکه در ستراتیژی ملی گندم وظیفه ریاست تحقیقات عبارت از ازدیاد سطح تولیدات گندم میباشد، بنٱ هدف کلی کنفرانس نهادینه ساختن پلان ها و برنامه های تحقیقاتی در رابطه به بلند بردن سطح تولیدات گندم و جو می باشد. هم چنان هدف دیگر آن عبارت از ارایه نتایج تجارب تحقیقاتی مرکز وولایات جهت تبادل افکاردر مورد نتایج بدست آمده به منظور شریک ساختن دست آورد ها و دریافت راه های حل مشکلات می باشد. موصوف یاد آورشد که دست آورد خوب ما درسال جاری عبارت از طرحدیزاین و پلان های تجارب تحقیقاتی، تجزیه وتحلیل ارقام تجارب تحقیقاتی مرکز و ولایات، ساختن برنامه کاری تحقیقات و رهبری آن برای اولین بار توسط متخصصین ریاست تحقیقات زراعتی می باشد.

محترم صوفی زاده سهم فعال و رول مؤسسات همکارتحقیقاتی بین المللی، ریاست ترویج، مؤسسات وشرکت های تولید تخم های بذری را در راستای بهترشدن کیفیت و بلند بردن سطح تولیدات گندم و جو ضروری پنداشت. همچنان اظهار نمود قدم مهم که در جهت بهبود وضعیت تحقیقات برداشته شده است عبارت از کسب عضویت کنوانسیون بین المللی (    IRR  ) میباشد.

هکذا محترم صوفی زاده  فرمودند جهت بلند بردن سطح تولیدات کتلوگ ملی ورایتی های معرفی شده گندم های نانی تهیه و بدسترس متشبسین سکتور زراعت و تولید کنندگان تخم های بذری قرار داده شده است.

در مجموع ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی به تعداد 136 تجربه تحقیقاتی را در مرکز و ولایات تطبیق نموده است. ازجمله تجارب تحقیقاتی تعداد 12 ورایتی انتخاب شده که در سال آینده معرفی خواهد گردید و در سال جاری 2 ورایتی گندم بهاری و به تعداد 4 ورایتی گندم آبی که درآن 2 ورایتی مقاوم در مقابل کم آبی و 2 ورایتی مقاوم در مقابل حرارت بلند و 2 ورایتی جو شامل می باشد آماده معرفی میباشد.

ازجمله تجارب فوق تعداد 103 تجربه اصلاح گندم و جو وجود دارد.

همچنان خاطر نشان نمود که در عرصه تولید تخم مادری و بنیادی نیز کارهای زیاد انجام شده است تولید مقدار 65متریک تن تخم مادری مطابق پلان صورت گرفته، مقدار 3.2 متریک تخم مادری در سال جاری تولید گردیده و در عین زمان  مقدار 5.2 متریک تن تخم مادری از تولیدات سال گذشته در گدام موجود میباشد.

ریاست تحقیقات زراعتی در بخش های گوناگون آزمایش های متعدد را انجام داده و معلومات مزید در بخش های مختلف در دسترس دارد ازاینرو باید ریاست عمومی ترویج و موسسات همکارترویجی وزارت زراعت تمام پیام های ترویجی را از مأخذ و منابع تحقیقات زراعتی اخذ و به جامعه دهقانی انتقال بدهند و از انتقال پیام های خودسر زراعتی جلوگیری نمایند.

Loading