Publication

د فوجي کلټيوار په بدني وده، تکثري وده او د ميوې پر کيفيت باندې د اوه (۷) بيلابيلو نيله¬بوټو اغيزې

دا څیړنه د کابل ولایت د بادام باغ په تحقیقاتي فارم کې د دوه کلونو (۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) په موده کې ترسره شوه. د څیړنې اصلي موخه د فوجي کلټیوار په بدني وده، تکثري وده او د میوې پر کیفیت باندې د ۷ مختلفو نیله¬بوټو د اغیزو له معلومولو څخه عبارت وه. څیړنه د کاملاً تصادفي بلاکونو په ډیزاین کې په داسې ډول تنظیم شوې وه چې هر چلند درې ځله تکرار او په هر تکرار کې له یوې ونې څخه کار واخیستل شو. د څیړنې پایلو وښوده چې د فوجي کلټیوار بدني وده په تخمي نیله¬بوټي باندې تر ټولو زیاته او په M.9 او B.9 نیله¬بوټو باندې تر ټولو کمه؛ د فوجي کلټیوار تکثري وده په M.26 نیله¬بوټي باندې تر ټولو زیاته او په تخمي نیله¬بوټي باندې تر ټولو کمه او د میوې کیفیت په نیمه قوي او تخمي نیله¬بوټي باندې تر ټولو ښه او په ټیټو نیله¬بوټو باندې ټيټ وو. د دې نتیجو پربنسټ وړاندیز کیږي چې د وختي او زیات تولید لپاره فوجي ونې په M.26 باندې پیوند او وروزل شي.
 | Download

معرفی سه ورایتی اصلاح شده‌ی سایبین با توفق محیطی بهتر در افغانستان
آمریت نباتات صنعتی و پلیدار انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان به منظور معرفی ورایتی های اصلاح شده و پرحاصل سایبین در شرایط اقلیمی کشور تجربه ی شش نوع سائبین را در شش ولایت کشور(بلخ، ننگرهار، هلمند، هرات و کابل) به دیزاین RCBD در سه تکرار تحت مطالعه و پژوهش قرار داده است. ارقام حاصل سه ساله پس از تجزیه و تحلیل نشان میدهد که وریتی ها LD04، LD02 و LD05 به ترتیب با تولیدkg/ha 2712، Kg/ha 2592 و 2609 kg/ha اثر قابل ملاحظه ای در افزایش حاصل نظر به ورایتی چک (2235kg/h) Heart3300داشته است. ورایتی های ذکر شده علاوه بر تولید حاصل بیشتر فی واحد زمین همچنان در ولایت های تحت بذر توافق بهتر نشان داده است، که روی این محلوظ انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان ورایتی های نام برده را با تفکیک هر روزن معرفی نموده است.
 | Download

معرفی یک ورایتی للمی اصلاح شده ی گندم موسوم به دایمه 17
گندم للمی (دایمه 17) در جریان سال‌های ( 2014-2016) در فارم های تحقیقاتی باغ ذخیره، دهدادی، و اردوخان به ترتیب در ولایات تخار، بلخ و هرات تحت تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. این ورایتی نسبت به للمی 0.2 در حدود 12% و دیمه 96 تقریبا 11.6 ظرفیت حاصلدهی بیشتر را به نمایش گذاشته است. همچنان در ولایت های متذکره درجریان سال های تحقیق نسبت به ورایتی های محلی (چک) پایداری بهتر داشته است. ورایتی نام برده از والدین (parents) انکشاف نموده است که خصوصیات برجسته ای مقاوت در مقابل کم ابی و امراض را دارا می باشد. این ورایتی داری شجره ای MTRWA92.161/PRINIA/5/SERI*3//RL6010/4*YR/3/PASTOR/4/BAV92 بوده که از بهترین لاین مواد جنتیکی 30 th SAWSN ( مجموعا 190 لاین) برای مناطق خشک و نمیه خشک تهیه و تدارک شده است. ورایتی دایمه 17 جدا از اینکه از نگاه تولید حاصل نسبت به چک محلی للمی 02 و لمی 04 در سطح بلند قرار گرفته است، زمان پخته شدن گندم مذکور همسان به چک های محلی بوده ولی وزن هزار دانه ای آن نسبت به انواع محلی بیشتر می باشد.
 | Download

مطالعه دریافت وقت مناسب بذرجواری به منظور افزایش سطح حاصل در زون مرکز
دیپارتمنت اگرانومی و زراعت حفاظتی انستیتوت تحقیقات زراعتی به مقصد دریافت وقت مناسب کشت جوارری در زون مرکز تجربه ی که مشتمل بر چهار تاریخ متفاوت کشت بالای 4 ورایتی جواری اصلاح شده (Shamal 08, Zood ras 09, Sharq 09, Mughzi 09 ) در تاریخ های (03-May, 18-May, 02-Jun) با تفاوت هر15 روز بعد در استشین تحقیقاتی دارالامان تحت آزمایش وتطبیق قرار داده است. دیزاین تجربه ی متذکره Design Split Plot بوده، پس از تجزیه ی ارقام سه ساله تجربه چنین در یافتیم که وقت مناسب بذر جواری در زون مرکز (2 May مطابق 12 ثور الی اخیر May) می‌باشد
 | Download

مطالعه تاثیر وقت بذر بالای حاصل گندم زمستانی

وقت مناسب بذر یکی از فکتور های کلیدی و تاثیر گذار در ازیاد حاصل است. بدین اساس دیپارتمنت اگرانومی ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان، به مقصد بلند بردن سطح حاصلات درفی واحد زمین تاثیرات تاریخ بذر را بالای حاصل چهار ورایتی گندم زمستانی را به مقصد دریافت وقت مناسب بذر گندم درفارم تحقیقاتی دارالامان ولایت کابل تحت مطالعه قرارداده است. تجربه ی متذکره درچهار تاریخ جداگانه با تفاوت 15 روز بین دوکشت بالای ورایتی گندم اصلاح شده " صلح 2200" مجموعا چهار تریتمنت به دیزان RCBD در چهار تکرارتطبیق گردیده. بعد از تحقیق همه جانبه وتجزیه ی احصایوی ارقام سه سال تجربه( 2014-2016) وانمود ساخت که تاریخ های مختلف کشت بالای حاصل گندم فوق العاده اثر گزار می باشد. بلند ترین حاصل در زمان کشت 15 و30 اکتوبر بدست آمده است، که اختلاف قابل ملاحظه را با تاریخ های کشت 15 و 30 نومبر نشان می دهد.
 | Download

دریافت مقدار مناسب تخمریز) تراکم نبات) جواری در زون مرکز
تراکم مناسب نبات در مزرعه ی جواری یکی از عوامل مهم در حاصلخیزی نبات جواری است. انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان به مقصد بلند بردن حاصل نبات جواری در فی واحد ساحه این‌بار تاثیرات تراکم نبات را بالای حاصل یک ورایتی جواری اصلاح شده " زود رس" به مقصد دریافت تعداد مناسب نبات در مزرعه جواری را در فارم تحقیقاتی دارالامان ولایت کابل در سه ترتمنت T1=95000 P/h، T2=57000 P/h و T3=40000 P/h در چهار تکرار تحت مطالعه قرار داده است. پس از تجریه و تحلیل ارقام چنین در می یابم که اختلاف قابل ملاحظه میان ترتمنت ها موجود نبوده ولی سطح حاصلدهی ترتیمنت دوم (57000) نسبت به دو ترتیمنت دیگر زیاد می باشد. ترتمنت اول (95000) با وجود که حاصل بیشتر را نسبت به دو ترتیمنت دیگر تولید کرده ولی حاصل بدست آمده در تناسب به مقدار مصرف، اقتصادی نمی باشد به این دلیل توصیه نمی شود. لازم به تذکر و یاد آوری‌ ست که عوامل مهم اثر گزار در تعین مقدار تخم‌ریز جواری عبارت اند از: نوعیت خاک، کیفیت تخم، وقت بذر، طریقه کشت و هدف تولید، می باشد.
 | Download

معرفی یک ورایتی اصلاح شده ای گندم للمی 1

دیپارتمنت اصلاح غله جات ای انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان به منظور معرفی ورایتی های اصلاح شده ای گندم در شرایط للمی کشور، به همکاری موسسه بین الملی سمیت به تعداد " 190 لاین های اصلاح شده ای گندم را از بهترین مواد جنتیکی 30 th SAWSN وارد افغانستان نمود. لاین های متذکره در ولایت های تخار، بلخ و هرات طی سال های 2014 الی 2016 در دیزاین RCBD به گونه ای کاملا تصادفی در سه تکرار کشت شده است. نتیجه ی بدست آمده پس تجزیه ای ارقام تجربه نشان می دهد که ورایتی اصلاح شده ای " للمی 1" نسبت به ورایتی های محلی حاصل قابل ملاحظه ای را تولید نموده است. ورایتی اصلاح شده ای " للمی 1" نسبت به چک های محلی للمی 02، للمی 3 و دایما به ترتیب 7.2%، 11.5% و 6.8% حاصل بلند را تولید نموده است.
 | Download

Introduction of Four open pollinated maize (Zea mays L.) varieties
To Afghanistan

The present investigation was conducted to examine 30 new mazes open pollinated (OPV) varieties introduced by CIMMYT. The genotypes were included in advanced experimental units of “EPOP-14” are used different genotypes of Maize. the experiment was tested in experiment of PYT, AYT and NUT at Research station of Darulaman(Kabul), Shishambagh (Nengrahar) and Bolan (Helmand) during seasonal crop growing from 2014 to 2015. Three genotypes #11, 22 and 24 were identified wide adapted and they show best yielding performance in different agro-climatic condition of Afghanistan. Therefore, these maize genotypes were selected for release for cultivation in the country.

 | Download

Wheat Manual English Version  | Download

Wheat Manual Dari Version | Download

Horticulture Guidance Manual Dari Version | Download

Manual for Method of Rice Cultivation Dari Version | Download

رهنمود علمی کشت و پرور جواری
یک رساله کوچک است که حاوی 30 برگه می باشد. در این رساله پیرامون موارد مختلف از قبیل : تاریخچه ی نبات جواری، خواص بوتانیکی، خواص ایکالوجیکی، اهمیت اقتصادی، تنظیم مزرعه جواری، عوامل موثر در ازیاد حاصل جواری، روش های کاشت جواری، مقدار مناسب تخمریز، زمان کاشت، مقدار مناسب کود کمیاوی و ... به گونه ی مفصل بحث شده است.
لازم به تذکر است که از جمله موارد که در فوق تذکر یافت. سه فکتور آن که عبارت اند از زمان مناسب کاشت جواری، مقدار مناسب تخمریز جواری و مقدار مناسب کود به اساس نتایج تجارب تحقیقاتی که از طرف انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان در زون های مختلف تطبیق شده است بحث شده است
|
Download

پیدایش، جمع آوری، اهمیت و استفاده از منابع جنتیکی
یک رساله ی کوچک بوده حاوی 27 صفحه می باشد. در این رساله پیرامون موضوت مهم از قبیل: پیدایش منابع جنتیکی، جمع آوری و روش استفاده از منابع جنتیکی، اهمیت منابع جنتیکی، تحفظ منابع جنتیکی، و شرایط و چگونگی تحفظ تخمیانه تجات به گونه ی مفصل پرداخته شده است.
|
Download

آبیاری و روش های تطبیق آن | Download


رزش تولیدات عضوی و ضرورت تحقیق آن |  Download


اهمیت منابع جنیتیکی | Download


تولید تخم حقیق کجالو | Download


دوچوسیموپیژندنه | Download


غنی سازی کاه توسط یوریا | Download


کنترول کیمیاوی سرخ گندم | Download


لبلبوی علفوی | Download


معرفی 4 نوع شالی اصلاح شده | Download


معرفی اتروپلکس | Download


معرفی انواع پخته | Download


معرفی تحقیقات باغداری | Download


معرفی درختان همیشه بهار | Download


معرفی دو ورایتی جو اصلاح شده | Download


معرفی دو ورایتی ماش | Download


معرفی عملیات اگرانومیکی نبات شالی | Download


معرفی عملیات اگرانومیکی گندم | Download


معرفی مگس خربوزه | Download


معرفی نبات سایبین و طرز استفاده آن | Download


معرفی نبات نخود و طرز کشت آن | Download


معلومات عمومی مراکز انکشاف باغداری | Download


میتود علمی کشت زعفران | Download


پروگرام نسلگیری بادام | Download


تجربه مشاهداتی توت زمینی | Download


شاخه بری تاک انگور | Download


طرق خشک کردن و تهیه کشته زرد آلو | Download


معرفی فعالیت های دیپارتمنت اصلاح و تقویه خاک | Download


معرفی فعالیت های دیپارتمنت تصنیف و تهیه نقشه خاک | Download


معرفی فعالیت های دیپارتمنت لابراتوار خاکشناسی | Download


معرفی نبات جواری | Download


معرفی نبات طبی شیرین بویه | Download


معرفی نبات طبی هنگ | Download


معلومات اگرانومکی جو اصلاح شده | Download


معلومات مختصر راجع به انواع پایه های مادری سیب | Download


معــــــلومات مختـصــــــر راجـــع به تولید نهال پسته | Download


معلومات مختصر راجع به فعالیت های کلکسیون های مراکز انشاف باغداری | Download


The volumes of the Register of the National Collection of Fruit and Nut Varieties Of Afghanistan, which detail the range of the germplasm for the three important fruit trees species of almond, apricot and pomegranate. The Register is a set of reference books, with separate volumes for each species or group of species, with each variety characterized to identify its unique germplasm. This official, internationally recognized knowledge aims to protect and preserve the richness of our native varieties, for the benefit of horticulture. Nevertheless, the work of selection, development and conservation of germplasm is endless and still requires investments.
As a result of this work, Afghanistan can now register and protect the native fruit germplasm and the local capacity to continue to develop the local germplasm has been established, including working linkages with local and International Universities. The process for preparing of cherry, plum, grape and peach register are under work of 2017.

Almond Register Book | Download


Apricot Register Book | Download


Pomegranate Register Book First Edition | Download


Grape Register Book | Download


Plum Register Book | Download


Pomegranate Register Book Second Edition | Download


National Catalogue of Wheat Varieties | Download

view vegetable description

Loading