General Director of ARIA

گندم یکی از  نباتات مهم و استراتیژیک در کشور بوده که غذای اکثریت مردم را تشکیل  میدهد چهار هزار سال قبل در سواحل دریای دجله فرهاد بین عراق و فلسطین گندم بمیان آمد بعدا به کشورهای آسیای میانه چین .هند و به کشورهای افریقا واروپا فرستاده شد در قرن 16 به ایالات متحده آمریکا کشت آن رایج شد گندم دارای کیفیفت عالی نانی بوده که در 100 گرام نان گندم 255-245 کالوری موجود است. پروتین که یکی از ضرورت مهم بدن انسان است در گندم وجود دارد هم چنان دانه گندم حاوی از 11 تا 20 فیصد پروتین، کاربو هایدریت 74-63 فیصد، شحم 2 فیصد و هم چنان مواد منرالی 1 فیصد و انواع  ویتامین ها و امینواسید ها را دارا میباشد.

ساحه مجموعی کشت گندم در جهان از 235 تا 240 ملیون هکتار میباشد که گندم در ارتفاع 4000-300 متر از سطح بحر کشت میشود. ساحه کشت گندم در افغانستان 2.6 ملیون هکتار بوده که به شکل ابی و للمی بذر میگردد.

 سطح حاصلات گندم در افغانستان بطور اوسط در ساحه آبی  2.7 متریک تن و در ساحات للمی 1.3 متریک تن تخمین گردیده است.

وزارت زراعت، آبیاری و ماداری به علت کمبود گندم در کشور طرح پالیسی و برنامه گندم را نموده که طبق پلان آن در طی 5 سال اینده ما را به خود کفائی نزدیک میسازد. که ضرورت ما در حال حاضر 6.3 ملیون متریک تن گندم میباشد در حالیکه تولیدات ما در طی سال های اخیر بین 4.9-4.7 ملیون متریک تن بوده . در حال حاضر تحقیقات وسیع را بالای گندم انجام شده که با داشتن 150 تجارب تحقیقاتی مختلف و هم چنان بذر لاین های جدید، بیشتر از 2000 نمونه تحقیقات جرم پلازم محلی و خارجی و هم چنان تحقیقات در بخش امراض و آفات گندم و مسایل اسکور امراض، کرنل بنت که ورایتی های خوب و مقاوم را که در برابر سرخی ساقه خصوصا Ug99 میباشد معرفی نموده که فعلا این ورایتی ها در دسترس شرکت ها ودهاقین قرار دارد. ریاست تحقیقات در همکاری مؤسسات محترم بین المللی همکار (سمیت، ایکاردا، دفتر همکاری های فرانسه و عوامل تولید زراعتی) توانسته بیشتر از 14 ورایتی گندم 4 ورایتی جو معرفی و همچنان به تعداد 4 ورایتی برنج ، 5 ورایتی جواری و دو ورایتی پخته ، 4 ورایتی سویابین، دو ورایتی ماش را معرفی نموده که اکثر در تولید شامل میباشد . هکذا تجارب DUS بمنظور تشخیص و ثبت خواص مورفولوژیکی را در فارم های تحقیقاتی تحت بذر قرار داده و تعدادی از ورایتی ها هم در همکاری  AAIP کتالوگ شان به چاپ رسیده است که بدسترس ریاست تصدیق دهی و شرکت های تولید تخم های بذری قرار گرفته است.

ریاست عمومی تحقیقات زراعتی در همکاری با مؤسسات توانسته تعداد زیاد بسته های اگرانومیکی را ترتیب و به نشر رسانیده که به دسترس دهاقین و نیازمندان قرار گرفته است.

ریاست تحقیقات همه ساله  پلان تولید تخم مادری گندم های معرفی شده را روی دست دارد که طی سال جاری به مقدار 65 متریک تن  تخم مادری را تولید نموده که 10 فیصد بالا تر از پلان میباشد. و سطح تولید تخم های بذری را به 30000 متریک تن بلند خواهد برد).