کلیکسیون ملی گیلاس

کلکسیون های ملی گیلاس در فارم‌های  تحقیقاتی بادام باغ -کابل و فارم تحقیقاتی اردوغان -هرات موقعیت دارد. این کلیکسیون ها در سال 2009 تورسط ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی و موسسه ملی انکشاف باغداری به همکاری اتحادیه اروپا احداث گردیده است که  در آن به تعداد 28 ورایتی گیلاس موجود می‌باشد.  ورایتی های موجود در این کیلکسون ها شامل  انواع داخلی و خارجی بوده، که از جمله آن 10 ورایتی تجارتی و مارکیت پسند به باغداران و قوریه داران معرفی شده است

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *