نسل گاو های محلی قندهاری

این نسل گاو ها از ولایت قندهار منشآ گرفته و قدیمی ترین نسل گاو های کشور می‌باشد که نسبت به دیگر نسل‌های محلی  جسه بزرگتر دارند. در زون جنوب وغرب کشور بیش‌تر مالداران به نگهداری آن علاقمندی دارند و در مقابل امراض معمول کشور نیز مقاومت  مقاوم می باشند. در اکثر نقاط کشور توافق خوب محیطی داشته و در رابطه به تولید شیر و سایرخصوصیات آن‌ها معلومات مختلف از جانب اشخاص وافراد مختلف اراییه شده است.  متاسفانه تا حال ازجانب کدام ارگان تحقیقاتی در زمینه مطالعه وتحقیق صورت نگرفته بود. خوشبختانه اخیراً فعالیت‌های تحقیقات مالداری در فارم تحقیقات مالداری ریشخور آغاز وگاو کندهاری فعلاً به منظور حفظ جرم پلازم، ایجاد کلکسیون آن‌ها وتثبیت کرکترها ی مربوط تحت پرورش قرار گرفته مطالعات علمی بالای تشخص وتعین کرکرترهای آن‌ها عملاً جریان دار. تا با روش‌ها ومیتود های علمی ظرفیت‌های تولیدی وجنیتیکی آن‌ها بلند برده شود، که مع الخیربا تکمیل مطالعات و فعالیت‌های تحقیقاتی نتایج آن بدسترس هموطنان قرار خواهد گرفت.         

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *